Số phiếu sửa chữa: (vd: PSC-120210-7, PSC-120208-6)
Số Phiếu Sửa Chữa Ngày Nhận Tên Khách Hàng Địa Chỉ Kết Quả Sửa Chữa