Lập Trình

Công ty phần mềm Quốc Bảo đã xây dựng các thư viện cho phép lập trình viên tích hợp chức năng xem kết quả sửa chữa - bảo hành vào website của mình, một chức năng giúp cho khách hàng có thể xem kết quả sửa chữa bảo hành trực tuyến. Để sử dụng chức năng này các bạn thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Thêm dòng sau đây trong thẻ <head>

      
    

Bước 2: Gọi hàm ViewStatus(matruycap,sophieu,tenham) để xem kết quả sửa chữa - bảo hành.

 1. matruycap: do chúng tôi cấp cho các bạn. Mỗi mã truy cập chỉ được sử dụng cho 1 domain duy nhất. Các bạn có thể sử dụng mã truy cập XudkYkbSbLjiILJSqR0y1VlrCTPd38QnLNr%2bMfexMrc%3d để test trong khi lập trình, dữ liệu test này sẽ được truy xuất từ phiên bản demo của phần mềm Dữ Liệu Test
 2. sophieu: số phiếu sửa chữa bảo hành cần xem kết quả.
 3. tenham: tên của hàm sẽ hiện thị kết quả sau khi hàm ViewStatus thực hiện xong.

Bước 3: Hiển thị kết quả. Kết quả trả về của hàm ViewStatus là định dạng xml có cấu trúc như sau:

 1. ResponeCode: trả về mộ trong các giá tri như sau: -1matruycap không hợp lệ, 0sophieu không tồn tại, 1 tìm thấy số phiếu sửa chữa - bảo hành
 2. CustomerName: tên của khách hàng
 3. ReceiveId: số phiếu sửa chữa - bảo hành
 4. ReceiveDate: ngày nhận phiếu
 5. Address: địa chỉ khách hàng
 6. StatusName: tình trạng của của phiếu sửa chữa (mới nhận, sửa xong, đã giao...)

Bước 4: Hàm hiển thị kết quả trả về

     function HienThiKetQua() {
      var responseCode = qb_xmlDoc.getElementsByTagName("ResponeCode")[0].childNodes[0].nodeValue;
      if (responseCode == 1) {
        var sophieu = qb_xmlDoc.getElementsByTagName("ReceiveId")[0].childNodes[0].nodeValue;
        var tenKH = qb_xmlDoc.getElementsByTagName("CustomerName")[0].childNodes[0].nodeValue;
        var diachi = qb_xmlDoc.getElementsByTagName("Address")[0].childNodes[0].nodeValue;
        var ketqua = qb_xmlDoc.getElementsByTagName("StatusName")[0].childNodes[0].nodeValue;
      }
      else {
        if (responseCode == 0)
          alert("so phieu khong ton tai");
        else
          if (responseCode == -1)
            alert("ma truy cap khong hop le");
      }
    }
    

Demo

Các bạn có thể xem trang demo của chức năng trên tại Xem demo