Giúp cho quý khách quản lý các người dùng trong hệ thống như: thêm mới người dùng, khóa tài khoản, phân quyền truy cập (lễ tân, điều phối, kỹ thuật viên...)