Giúp quý khách quản lý các công việc về thu chi như: phân loại các khoản thu/chi, các hình thức thu/chi, quản lý quỹ tiền, quản lý phiếu thu/chi, kết chuyển số dư cuối kỳ...