Thỏa Thuận Sử Dụng

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Người Sử Dụng Dịch Vụ

- Quý khách phải giữ an toàn mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản sử dụng và nếu phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình thì lập tức thông báo cho Phần Mềm Quốc Bảo biết để cùng phối hợp xử lý.

- Quý khách phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trong dịch vụ phần mềm của mình sử dụng. Phần Mềm Quốc Bảo chỉ cung cấp phần mềm hỗ trợ cho công việc kinh doanh của quý khách, ngoài ra Phần Mềm Quốc Bảo không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung mà quý khách lưu trữ trên phần mềm.

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Phần Mềm

- Phần Mềm Quốc Bảo sẽ hỗ trợ và tư vấn cho quý khách trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ phần mềm.

- Phần Mềm Quốc Bảo đảm bảo thực hiện việc sao lưu toàn bộ dữ liệu cho quý khách vào lúc 23 giờ mỗi ngày và sẽ phục hồi lại dữ liệu cho cho quý khách khi quý khách có yêu cầu.

- Phần Mềm Quốc Bảo cam kết bảo mật tất cả các thông tin, dữ liệu của quý khách được lưu trữ trên dịch vụ phần mềm, không cung cấp dữ liệu của quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.